Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KINESISKA FÖR TEKNIKERGEMA65
Chinese for Engineers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1N. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTA35. Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E3, F3, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Marita Ljungqvist, Marita.Ljungqvist@ostas.lu.se, Kinesiska. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Övrigt: Kursen består av seminarier. Seminarierna omfattar 40 timmar och är förlagda till kvällstid. Kursen kan ej tillgodoräknas i utbildningen för C, D och E studenter med kinainriktning.

Syfte
Syftet med kursen är att ge elementära kunskaper i modern rikskinesiska. Kursen är t ex lämplig som förberedelse inför utlandsstudier eller ett framtida yrkesliv där kontakter med Kina kan utgöra en del av arbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa elementära kunskaper om grundläggande drag i rikskinesiskans syntax, uttal och skriftsystem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att använda rikskinesiskans mest centrala grammatiska konstruktioner i tal och skrift

kunna förstå och göra sig förstådd vid basala vardagliga konversationer på rikskinesiska

kunna identifiera och skriva ca 100 skrivtecken.

Innehåll
Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av enklare texter. De studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och gruppövningar.

Litteratur
Materialet Grundkurs i kinesiska (kompendier) som även finns tillgängligt på en nätbaserad plattform, samt vid seminarierna utdelat material.