Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FÖRSTÅELSE OCH LÄRANDEGEMA45
Teaching and Learning

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1N. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KKK080. Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E2, F2, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N4, Pi4, RH4, V4, W4. Kursansvarig: Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se och Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Inst för kemiteknik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Vid antagning är det meriterande att teknologen antingen är kursombud eller är engagerad i studierådet eller har undervisat på LTH. Vid antagning strävas efter en jämn fördelning mellan olika årskurser eller program. Prestationsbedömning: Närvaro vid 75% av lektioner. Skriftlig rapport. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/gema45/.

Syfte
Kursen skall ge en introduktion till vuxnas lärande både på högskolan och i arbetslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Lärande och hjärnan: Hur vi lär? Hur vi glömmer?
Förståelse: Yt- och djupinlärning, Taxonomier (SOLO/Bloom)Kolbcirkeln, Hur man gynnar effektivt lärande.
Utbildningsmål: Högskoleförordningen och utbildningsplan, Mål i enskilda kurser.
Utvärdering: Operativ utvärdering, Rapporterande utvärdering, Hur ger man muntlig återkoppling.
Examination: Koppling mellan undervisning och examination.
Gruppdynamik: Vad är en grupp? Färdigheter och dialog inom gruppen. Härskartekniker.

Litteratur
Elmgren, M och Henriksson, A-S: Universitetspedagogik Norstedts 2010. ISBN: 978-91-1-302297-0