Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FRANSKA FÖR TEKNIKER: SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, GRUNDKURSGEMA01
French for Engineers: Language, Culture and Society, First Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1N. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX031. Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Jonas Granfeldt, jonas.granfeldt@rom.lu.se, Franska. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i Franska steg 3, Svenska B/Svenska 2B eller godkänt betyg i FRAB02. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Ett skriftligt grammatikprov (1,5 hp), ett skriftligt prov i litteratur (1,5 hp), ett skriftligt prov i kultur och övrig realia (1,5 hp) samt ett muntligt prov (3 hp). Proven i litteratur och i kultur och realia ges vid samma tentamenstillfälle. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak franska. Hemsida: http://www.sol.lu.se.

Syfte
Kursen ska, utöver utökade språkkunskaper, ge insikt i fransk kultur och litteratur samt hur det franska samhället fungerar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

inom något område kunna ge uttryck för perspektiv på det franska samhället och jämföra med svenska förhållanden.

Innehåll
Kursen ger dels färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels grundläggande kunskaper om det franska samhället och den franska litteraturen och kulturen, med utgångspunkt i de texter som ingår. Huvuddragen i den franska grammatiken gås igenom och övas genom den egna skriftliga produktionen. Skönlitteraturen studeras såväl innehållsligt som språkligt. Eftersom övning i muntlig språkfärdighet är en viktig del av kursen, förutsätts aktivt deltagande i undervisningen.

Kursen består av två moduler:

Modul 1
Utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den kommunikativa färdigheten.

Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår ökad kunskap om:

Litteratur
Kurslitteratur:
Hansén, I & Schwartz, B.: Gleerups Franska Grammatik, Gleerups 1995 (1:a uppl., 3:e tryckn.) 91-40-61290-2.
Léon, M. & Léon, P.: La prononciation du français, Nathan Université, Linguistique 128. 2-200-34071-0 (2001)
Tegelberg, E.: Franskt uttal i teori och praktik + cd-rom, Akademiförlaget. 2002. 91-44-02203-4
Camus, A. :L´Étranger, Gallimard, Coll. Folio, 2000. 2-07-039371-2 (Glosor finns att köpa i Receptionen på SOL).
Det franska samhällslivet, Kompendium som säljs i SOL-receptionen.
Rekommenderad bredvidläsning:
Wall, Kerstin; Ekman, Monika; Behár, Denis; Kronning, Hans, Bonniers Franska Grammatik, Bonnier Utbildning, 1999.
Lötmarker, R, & Mézières, P., Parlons de la France, Natur och kultur, 1999.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Grammatik.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.

Kod: 0308. Benämning: Kultur och samhälle.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0408. Benämning: Skönlitteratur.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.