Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MARKNADSSTYRDA SYSTEMFRTN20
Market-driven Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4, F4fm, I4, I4fir, I4pvs, M4, Pi4, Pi4fm. Kursansvarig: Dr Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se och Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Reglerteknik. Förutsatta förkunskaper: Reglerteknik AK (FRT010). Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, projekt och två laborationer. Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN20.

Syfte
Att ge kunskap om grundläggande principer för automationssystem i tillverkningsindustrin och dess dynamiska samspel med marknadsfaktorer såsom variationer i efterfrågan och priser för råvaror, transporter och lagerhållning. Att genom gästföreläsningar och projekt ge inblick i aktuella frågeställningar och trender hos företag i regionen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Dynamiska modeller för produktflöden. Effekterna av återkoppling. Optimering av dynamiska system med linjära begränsningar. Mått på produktionseffektivitet. Faktorer som påverkar ekonomiskt utfall av automationsinvestering. Funktionella modeller av företag. Fysiska modeller av företag. Mjukvarusystem för automation. Industristandarder.

Litteratur
Ännu inte bestämt.