Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FLERVARIABEL REGLERINGFRTN10
Multivariable Control

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FRT020. Valfri för: C4, C4ssr, D4, D4ssr, E4, E4ra, E4ssr, F4, F4ssr, I4, I4pvs, Pi4, Pi4ssr. Kursansvarig: Docent Anders Robertsson, anders.robertsson@control.lth.se och Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Reglerteknik. Förutsatta förkunskaper: FRT010 Reglerteknik AK. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer. Vid färre än fem anmälda kan en muntlig tentamen ges. Övrigt: Kursen får ej förekomma i examen tillsammans med FRT020. Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN10/.

Syfte
Att ge kunskap om de grundläggande principerna för reglering av system med flera insignaler och utsignaler. Kursen skall ge insikt om vilka fundamentala begränsningar som finns och hur man kan använda matematisk optimering som ett designverktyg. Kursen behandlar linjära tidskontinuerliga system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Helhetsbild av designprocessen, signalstorlek, förstärkning, stabilitet, känslighet, robusthet, lågförstärkningssatsen, överföringsmatris, överföringsoperator, flervariabla nollställen, icke-minfas-system, störningsmodeller i tidsplanet och frekvensplanet, specifikationer i frekvensplanet, fundamentala begränsningar och målkonflikter, regulatorstrukturer, Youla-parametriseringen, konvexa specifikationer, linjär-kvadratisk optimering av tillståndsåterkoppling och Kalmanfilter, syntes via matrisolikheter.

Litteratur
Torkel Glad, Lennart Ljung: Reglerteori - Flervariabla och olinjära metoder,
Studentlitteratur, Lund, eller engelsk översättning
Control Theory: Multivariable and Nonlinear Methods, Taylor & Francis, 2000, ISBN
0748408789
Kompendium med kompletterande föreläsningar och övningar.