Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
REALTIDSSYSTEMFRTN01
Real-Time Systems

Antal högskolepoäng: 10. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FRT031. Valfri för: C4, C4ssr, D4, D4is, D4pv, D4ssr, E4, E4pv, E4ra, E4ssr, F4, F4ssr, M4fo, M4me, Pi4, Pi4pv. Kursansvarig: Professor Karl-Erik Årzen, karl-erik.arzen@control.lth.se, Reglerteknik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i programmeringsteknik och FRT010 Reglerteknik AK. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer. Vid färre än fem anmälda kan omtentamina ges på muntlig form. Övrigt: Det är en fördel om man tidigare har läst kursen EDA040 Realtidsprogrammering. Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN01.

Syfte
Syftet med kursen är att teknologen skall lära sig hur man designar och implementerar datorbaserade reglersystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Ett realtidssystem karaktäriseras av att det inte bara är beräkningens resultat som är av betydelse utan också tidpunkten när resultatet produceras. Datorer som används för styrning och reglering är ett bra exempel på realtidssystem eftersom de måste arbeta periodiskt i en tidskala anpassad till den reglerade processens tidskala och samtidigt kunna reagera på yttre händelser, ofta inom en viss tidsrymd. Två typer av exempel industriella styrsystem och dedicerade inbäddade (embedded) styrsystem för t.ex. flygtillämpningar, autonoma farkoster eller industrirobotar. Kursens syfte är att studera metoder för design och implementering av regertekniska realtidssystem. Implementeringsdelen sker i projektform.

Kursen innehåller följande moment: översikt av programmeringstekniska metoder för hantering av realtid inkl realtidsprimitiver för synkronisering och för garanti av ömsesidig uteslutning samt realtidskärnor och realtidsoperativsystem, datorrealisering av enkla regulatorer, diskretisering av kontinuerliga regulatorer, sampling av kontinuerliga system, insignal-utsignal modeller för tidsdiskreta system, sekvensstyrning med hjälp av Grafcet, schemaläggning, integrerad reglering och schemaläggning, implementationsaspekter, reglering över nätverk.

Litteratur
Årzén K-E: Real-Time Control Systems (senaste upplagan) och Wittenmark, B, K.J. Åström och K.-E- Årzén: Computer Control: An Overview" (senaste upplagan). Båda förmedlas av institutionen + material som tillhandahålls av institutionen.