Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
REGLERTEORIFRT130
Control Theory

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Alternativobligatorisk för: Pi2. Valfri för: D4, F2. Kursansvarig: Dr Anders Robertsson, anders.robertsson@control.lth.se och Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Reglerteknik. Förkunskapskrav: FMAF01 Matematik - Funktionsteori och FMAF05 Matematik - System och transformer. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: En problemorienterad inlämningsuppgift och ett miniprojekt med kamratopposition som redovisas skriftligt och muntligt. Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRT130/.

Syfte
Kursens syfte att ge en djupare kunskap och förståelse för den matematiska teori som ligger bakom många av de begrepp och metoder som lärs ut i kursen Reglerteknik AK (FRT010). Kursens syfte är också att ge fördjupad kunskap i matematisk kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ges parallellt med Reglerteknik AK (FRT010) och tar upp många av de moment som berörs i Reglerteknik AK. Några exempel: Lösning av systemekvationer, koordinatbyte i tillståndsrummet, härledning av styr- och observerbarhetskriterierna, Kalmans uppdelningssats, argumentvariationsprincipen, robusthetsanalys.

Litteratur
Åström K.J: Reglerteori, Almqvist & Wiksell 1976 eller
Åström K J: Introduction to Control, 2004 (bokmanuskript)
Material utdelat av institutionen.