Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERNATIONELL PROJEKTKURS I REGLERTEKNIKFRT100
Automatic Control, International Project Course

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: E4, E4ra, F4. Kursansvarig: Dr Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se och Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Reglerteknik. Förkunskapskrav: FRT010 Reglerteknik AK. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts i kurserna FRT130, FRT020, FRT031, FRT075, FRT041, FRT050, FRT090, FRT095, FRTN01, FRTN05, FRTN10, FRTN15, FRTN20. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRT100/.

Syfte
Syftet med kursen är att befästa grundläggande reglerteknikkunskaper, att ge en erfarenhet av geografiskt distribuerat projektarbete samt att ge erfarenhet av att arbeta i ett internationellt projektteam med de kulturkrockar som detta medför.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ges tillsammans med University of Kaiserslautern, Tyskland. Ett projekt består av ca 6-12 teknologer från LTH och ungefär lika många ifrån Tyskland. Projektuppgiften är baserad på ett verkligt industriellt problem ifrån ett tyskt företag. Det tyska företaget, liksom projektuppgiften, varierar mellan åren. Under ht startar de tyska studenterna upp projektet. I början av vt1 informerar de tyska studenterna de svenska om projektuppgiften och studenterna jobbar sedan vidare med projektet på sin respektive skola. Kommunikation sker med hjälp av email, telefon, videokonferens etc. Under kursens gång brukar studenterna ges möjlighet att träffas någon gång. Projektredovisning sker både muntligt och skriftligt.

Litteratur
På grund av kursens natur ingår ingen fast kurslitteratur. Skriftligt material delas ut baserat på de krav som det aktuella projektet ställer.