Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PRISSÄTTNING AV DERIVATTILLGÅNGARFMSN25
Valuation of Derivative Assets

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMS170 och MASM19. Valfri för: F5, F5fm, I4, I5fir, Pi5, Pi5fm. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: En kurs i stokastiska processer, exempelvis Stationära stokastiska processer eller Markovprocesser. Dessutom förutsätts kunskaper i sannolikhetsteori motsvarande FMSF05. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Tentamensbetyget utgör betyg på hela kursen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/education/.

Syfte
Studenten skall få en fördjupad förståelse och insikt i de ekonomiska och matematiska överväganden som ligger bakom värderingen av derivatkontrakt på finansiella marknader. Dessutom skall studenten få kunskap om och färdighet i att hantera de modeller och de matematiska verktyg som används inom dagens finansmatematik. Studenten skall också få en grundlig orientering om de viktigaste typerna av finansiella kontrakt som förekommer på aktie- och räntemarknaden samt få en bra grund för att förstå även kontrakt som inte explicit tagits upp i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två (dock inte fristående) delar. I det första momentet kommer vi att inrikta oss mot optionsteori i diskret tid. Avsikten är att snabbt och enkelt definiera vissa nyckelord som arbitragefrihet och kompletthet, samt martingaler och martingalmått. Vi kommer att använda trädstrukturer för att modellera tidsutveckling för aktiekurser och
informationsflöden.

Under det andra momentet kommer vi att studera modeller formulerade i kontinuerlig tid. De modeller vi fokuserar mot är främst stokastiska differentialekvationer. Den bakomliggande teorin om Brownsk rörelse, stokastiska integraler, Ito-'s formel, måttbyten och numerärer gås igenom och tillämpas på optionsteori både för aktie och räntemarknaden. Vi härleder exempelvis Black-Scholes formel och hur en replikerande
portfölj för en option skapas.

Litteratur
Björk, T.: Arbitrage Theory in Continuous Time, 2nd Ed., 2004.
Rasmus, S.: Derivative Pricing, Avd. Matematisk Statistik, 2006.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0211. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorövningar och inlämningsuppgifter.