Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SPATIAL STATISTIK MED BILDANALYSFMSN20
Spatial Statistics with Image Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMS150, MAS228 och MASM13. Valfri för: C5, D5, D5bg, E5, E5bg, E5mt, F5, F5bg, F5mt, Pi4, Pi4mrk, Pi4ssr. Kursansvarig: Studierektor, Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik samt någon av Markovprocesser, Stationära stokastiska processer eller Bildanalys. Matlabvana. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Projektuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning. Övrigt: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/education/.

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig verktyg för att hantera högdimensionella statistiska problem. Kursen innehåller modeller och metoder med praktiska tillämpningar främst inom spatial statistik och bildanalys. Speciellt viktigt är de Bayesianska aspekterna, eftersom de bildar grunden för många moderna spatiala statistiska metoder och bildanalysmetoder. Kursen fokuserar på metoder med tillämpningar inom klimat, miljöstatistik och fjärranalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Bayesianska metoder för stokastisk modellering, klassificering och rekonstruktion. Stokastiska fält, Gaussiska fält, Kriging, Markovfält, Gaussiska Markovfält, icke gaussiska observationer. Kovariansfunktioner, multivariata tekniker. Simuleringsmetoder för stokastisk inferens (MCMC m.m.). Tillämpningar inom klimat, miljöstatistik, fjärranalys och spatial statistik.

Litteratur
Lindgren, F: Image Modelling and Estimation - A Statistical Approach, 2006.