Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STATISTISK MODELLERING AV MULTIVARIATA EXTREMVÄRDENFMSN15
Statistical Modelling of Multivariate Extreme Values

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F5, Pi5. Kursansvarig: Docent Nader Tajvidi, nader@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förkunskapskrav: FMS155 Statistisk modellering av extremvärden. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges även på naturvetenskaplig fakultet. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/education/.

Syfte
Multivariata extremvärden förekommer inom bl.a. ekonomi, säkerhets- och tillförlighetsteknik, försäkringsmatematik, hydrologi, meteorologi, miljövetenskap och oceanografi. De uppvisar ofta besvärliga beroenden mellan flera variabler, t.ex. mellan vindriktning och -styrka, våghöjd och havsströmmar. Detta kräver speciella metoder som bl.a. kan användas för att analysera trender, beräkna översvämningsrisker och modellera stormskador, korrosionshastighet eller finansiella risker. Klimat- och miljöförändringar och en alltmer komplicerad finansmarknad ställer nya krav på fördjupade kunskaper inom dessa områden. Denna kurs är en fortsättning på FMS155 Statistisk modellering av extremvärden, och lär ut metoder för analys av multivariata och spatiala extremvärden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Svag konvergens för normaliserade extremvärden av stokastiska vektorer, olika karakteriseringar av multivariata extremvärdesfördelningar, "peaks over threshold"-modellen i multivariata fallet, olika definitioner av multivariata generaliserade Pareto-fördelningar, statistisk inferens för multivariata extremvärden, parametriska och semi-parametriska metoder för multivariata extremvärden, användning av kopula i modellering av extremvärden, punktprocess-karakterisering av extremvärden, prediktion av extremvärden, exempel på tillämpningar av teorin, bland annat i skattning av "operational risk", klimatförändringar och vindförsäkringar.

Litteratur
Resnick, S.I. (2007) Extreme values, Regular Variation and Point Processes, Berlin: Springer-Verlag.
Harry, J. (1997) Multivariate Models and Multivariate Dependence Concepts, Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0211. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.