Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STATISTISK MODELLERING AV EXTREMVÄRDENFMS155
Statistical Modelling of Extreme Values

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MAS231 och MASM15. Valfri för: D4, F4, F4fm, I4, I4fir, Pi4, Pi4fm, Pi4mrk. Kursansvarig: Docent Nader Tajvidi, nader@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematisk statistik. Kunskaper i sannolikhetsteori motsvarande FMSF05 underlättar. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska laborationer. Övrigt: Kursen ingår även på naturvetenskaplig fakultet med koden MASM15. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms155/.

Syfte
Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap i matematisk modellering av extrema händelser och diskuterar i detalj hur teorin kan tillämpas i praktiken. Olika tillvägagångssätt för modellering av extremvärden diskuteras och vägledning ges om hur modellerna kan anpassas till olika situationer i praktiken. Studenterna skall även lära sig om mer avancerade modeller för extremvärdesanalys, såsom extremvärden för icke-stationära processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Extremvärdesteori handlar om extrema händelser orsakade av slumpen. Man gör matematiska modeller för extremvärden och utvecklar statistiska metoder för dem. Extrema värden är av intresse för bl.a. ekonomi, säkerhets- och tillförlitlighetsteknik, försäkringsmatematik, hydrologi, meteorologi, miljövetenskap och oceanografi och grenar av statistiken som sekvensanalys och robust statistik. Teorin används t.ex. för dimensionering av vallar mot havet, konstruktion av oljeplattformar och beräkning av premier för återförsäkring av stormskador. Ofta kan extrema värden leda till mycket stora konsekvenser, både ekonomiskt och i förlust av liv och egendom. Samtidigt är erfarenheten av verkligt extrema händelser alltid mycket liten. Extremvärdesstatistiken tvingas därför till svåra och osäkra extrapolationer, men är ändå nödvändig för att utnyttja tillgänglig erfarenhet för att lösa viktiga problem.

Kursen kommer att

Litteratur
Coles, S: An Introduction to Statistical Modelling of Extreme Values. Springer-Verlag 2001.
Föreläsningsanteckningar och artiklar.