Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STATIONÄRA STOKASTISKA PROCESSERFMS045
Stationary Stochastic Processes

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMSF10, MAS210 och MASC04. Obligatorisk för: Pi2. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: C4, C4ks, C4ssr, D4, E4, F4, F4bg, F4mt. Kursansvarig: Lektor Maria Sandsten, sandsten@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik samt kunskaper i FMAF01 Funktionsteori samt FMAF05 System och transformer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatorisk närvaro på laborationerna. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med FMSF10. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms045/.

Syfte
Studenten ska tillägna sig en verktygslåda med begrepp och modeller för beskrivning och hantering av stationära stokastiska processer inom många olika områden, t.ex. signalbehandling, reglerteknik, informationsteori, ekonomi, biologi, kemi, medicin. De matematisk-statistiska momenten illustreras därför genom rikligt med exempel från olika tillämpningsområden.

Kursen ska också ge studenten förmågan att identifiera förekomsten av stationära processer i andra kurser inom utbildningen, använda kunskaper om stationära processer på andra kurser och överföra begrepp och verktyg mellan olika kurser som bygger på stationära processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Lindgren, G, Rootzén, H, Sandsten, M: Stationary stochastic processes. Lund 2009.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorlaborationer.