Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SIMULERINGSVERKTYGFMNN05
Simulation Tools

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMN145. Valfri för: D4, F4, F4bs, Pi4, Pi4bs, Pi4pv. Kursansvarig: Claus Führer, claus.fuhrer@na.lth.se och Anders Holst, ah@maths.lth.se, Numerisk analys. Förutsatta förkunskaper: FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Inlämningsrapport i flera delar. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMNN05.

Syfte
Simuleringsteknik är ett ämne som kräver såväl erfarenhet av modellering som goda kunskaper i numerisk analys samt programmeringsförmåga. Kursens syfte är att ge studenter i en sen fas av utbildningen möjligheten att praktiskt arbeta i små arbetslag med industrinära beräkningsproblem inom modellering av komplexa mekaniska system. Studenterna får i kursen se hur matematiska metoder kan återfinnas på olika nivåer i industrinära simuleringsverktyg. I synnerhet gäller detta ordinära differentialekvationer, även med algebraiska bivillkor, samt metoder för att lösa komplexa ickelinjära ekvationssystem och egenvärdesberäkningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- veta vilka frågeställningar programmen besvarar, vilka numeriska metoder som används samt kunna göra egna resultatbedömningar för några exempelproblem.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- självständigt kunna tillämpa och kritiskt evaluera numeriska metoder som finns i industriella programpaket.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- ha tillägnat sig förmågan att se strukturella likheter mellan olika ingenjörsämnen.

- skriva en rapport som med adekvat terminologi, och algoritmiskt välstrukturerat, redogör för matematiska metoder som används i industrinära simuleringsverktyg.

Innehåll
Teoridel: Numerisk behandling av ordinära differentialekvationer med diskontinuiteter och/eller algebraiska bivillkor. Modelleringsvarianter, variationsintegratorer och andra speciella modelleringsanpassade numeriska metoder. Introduktion till ett modelleringsspråk.

Praktisk del: numeriska experiment med beräkningsverktyg i kommersiell, industrirelevant programvara som t.ex. MSC Adams och ABACUS. Likartade experiment med egen kod i MATLAB eller Python.

Litteratur
Relevant material (tidskriftsartiklar samt utdrag ur webbaserade handböcker) delas ut vid kursstart.