Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BERÄKNINGSPROGRAMMERINGFMN140
Scientific Computing

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMN065. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Johan Helsing, helsing@maths.lth.se och Studierektor Anders Holst, ah@maths.lth.se, Numerisk analys. Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Tillämpningsproblemen är hämtade från V-området, t.ex. byggnadskonstruktion, byggnadsfysik, hydraulik och hydrologi. Teknologen skall lösa (d.v.s. simulera och visualisera) en större projektuppgift, vilken är framtagen i samarbete med läraren i Byggnadsmekanik. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN140.

Syfte
Kursen skall ge grundläggande förståelse för hur man med moderna beräkningsverktyg kan skriva datorprogram för att simulera och visualisera olika ingenjörsproblem inom V-området. Teknologen skall uppleva tekniska beräkningar som ett nyttigt verktyg i sin utbildning. Kursen skall stimulera till ett fortsatt eget lärande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- känna till MATLABs syntax och användarhandledning (online help) samt kunna skriva egna beräkningsprogram i MATLAB.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- ha tillägnat sig en god grund i beräkningsprogrammering för efterföljande kurser i V-utbildningen. Studenten skall kunna visualisera, tolka och kritisk bedöma numeriska resultat.

- kunna redovisa problemlösningar och numeriska resultat i skriftlig och grafisk form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- med adekvat terminologi och algoritmiskt välstrukturerat redogöra för numerisk simulering av en projektuppgift inom V-området.

Innehåll
Filer, editering, MATLAB:s grundfunktioner: Aritmetiska operationer, vektorer, matriser, enkla grafikfunktioner. Syntax: [for], [if-then-else], [while]. Inbyggda funktioner, egendefinerade funktioner, och m-filer. Linjära ekvationssystem, icke-linjära ekvationer, anpassning av mätdata med minstakvadratmetoden. Numerisk integration. Tolkning och kritisk bedömning av resultat. Tillämpningar och projektarbete.

Litteratur
Pärt-Enander, E och Sjöberg, A: Användarhandledning för Matlab 6. Uppsala Universitet. ISBN: 91-506-1473-8.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Beräkningsprogrammering.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0210. Benämning: Projektuppgift.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationsprojekt. Delmomentet omfattar: Se ovan.