Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MILJÖFRÅGOR I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIVFMIF20
Environmental Issues

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMIF10 och FMIF15. Valfri för: E3, M4, MD4, Pi3. Kursansvarig: Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förutsatta förkunskaper: 105 hp inom utbildningen. Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga individuella redovisningar under kursens gång, inklusive en bokrecension; ett mindre projektarbete görs i grupp, presenteras i form av en uppsats som redovisas på ett seminarium. För godkänt projekt ska studenternas arbetsprocess gå att följa. Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet på uppsatsen och på tentamen, vilka viktas lika. Deltagande i seminarier, redovisningar och studiebesök är obligatoriska. Hemsida: http://miljo.lth.se.

Syfte
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för och kunskaper om internationella och globala miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv, kunskap om hur dessa frågor uppfattas och hanteras i samhället samt kunskap om metoder och instrument på den internationella arenan för att angripa och minska miljöproblemen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna redogöra för några internationella eller globala miljöproblem samt deras lokala, regionala och globala dimensioner, utifrån såväl tekniska, som naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Kunna beskriva de principiella grunderna bakom begreppet hållbar utveckling och bidra till en kritisk diskussion av begreppet i tillämpade fallsituationer.

Kunna beskriva och diskutera internationell miljöpolitik och policymaking, samt hur dessa kan implementeras på nationell och lokal nivå.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna sammanfatta och värdera vetenskaplig litteratur inom miljöområdet.

Kunna formulera en problemställning som följs upp i en analys.

Kunna skriva en välstrukturerad uppsats med korrekt källhantering på engelska

.

Självständigt kunna inhämta och kritiskt värdera information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna identifiera och diskutera miljöetiska frågeställningar

Innehåll
Kursen fokuserar på internationella och globala miljöfrågor kopplade till hållbar utveckling. Frågorna presenteras och analyseras i föreläsningar, seminarier/övningar och genom litteraturen: begreppet hållbar utveckling; miljöhistoria; klimatfrågan; miljökonsekvenser i samband med nyttjande av naturresurser; energi och miljö. Andra aspekter är konsumtionsmönster och miljö, miljöekonomi, internationella institutioners roll, policymaking, miljöetiska frågor relaterade till en hållbar utveckling.

Litteratur
Miller, G. Tyler. 2007. Living in the Environment. Pacific Grove, etc.: Brooks/Cole Publishing Company. Individually chosen literature (book).
Scientific articles and reports are revised each year. Due to the rapid development within the field, this list can be subject to changes.