Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEKNISK MILJÖVETENSKAPFMIF15
Environmental Science

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur; Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI031, FMI065, FMI100, FMI640, FMIA01, FMIF01, FMIF05, FMIF10, FMIF20 och GEMF01. Valfri för: A4, B4, C4, D4, E4, E4em, M4en, MD4, RH4. Kursansvarig: Karin Ericsson, karin.ericsson@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förutsatta förkunskaper: Minst 60 högskolepoäng från ett utbildningsprogram vid teknisk fakultet. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid diskussionsseminarier. Ett projektarbete genomförs i grupp, och detta skall redovisas muntligt samt i form av en skriftlig rapport som uppfyller grundläggande formella krav. Skriftlig tentamen. Slutbetyget för kursen är en sammanvägning av betygen på projektarbetet (1/3) och betyget på tentamen (2/3). Hemsida: http://miljo.lth.se.

Syfte
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets miljöpåverkan , och hur denna kan förändras, särskilt utifrån den yrkesverksamme civilingenjörens eller brandingenjörens perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Kursen utgår från respektive students tidigare inhämtade kunskaper och sätter dem i ett hållbarhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa ett kritiskt förhållningssätt inför frågor som rör miljön och den yrkesverksamme

Innehåll

Litteratur
Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004.
Brandt, N & Gröndahl, F: Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, senaste upplagan.
Vetenskapliga artiklar, stenciler, fallstudier m.m.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år används ovanstående böcker, vilka på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras.