Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MILJÖSYSTEMANALYS: MANAGEMENT FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGFMIF01
Environmental System Studies: Management for Sustainable Development

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMI065, FMIF05, FMIF10, FMIF15 och GEMF01. Obligatorisk för: I3. Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Ett projektarbete, som redovisas muntligt och skriftligt, i grupper om 4-5 studenter. Obligatoriska seminarier förekommer. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Många civilingenjörer kommer att verka i chefspositioner eller som projektledare i större företag, ofta med internationell marknad och tillverkning/verksamhet. Med en chefsposition följer även ett personligt ansvar för t ex miljöfrågor. Ett självklart krav på en sådan medarbetare är ett proaktivt förhållningssätt, och därmed förmågan att ”tänka efter före”.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Beskrivning av miljöproblem med stor geografisk räckvidd och deras konsekvenser på kort och lång sikt.

Resursbegränsningar (och möjligheter) i relation till det moderna industrisamhällets krav (ändliga och förnybara resurser, m.m).

Kritisk belysning av begreppet hållbar utveckling. Introduktion till ett livscykelperspektiv på tjänster och produkter.

Principiell översikt över miljöjuridik, kopplat till miljöproblemen: internationella konventioner och hur dessa kopplas till lagstiftning på EU- respektive nationell nivå. Ansvar/delegation i företag inom miljö/hälsa.

Introduktion till miljöekonomi samt politiskt bestämda styrmedel inom området miljö och energi (ekonomiska, administrativa samt blandformer).

Näringslivets metoder att möta lagstiftning och kundkrav bl a via ISO 14 000-familjen: miljöledning, miljömärkning, miljökommunikation, livscykelanalys.

Litteratur
Ammenberg, J: Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004 eller senare.
de Facto, senaste upplagan. Miljömålsrådets årliga uppföljning.
Naturvardsverkets hemsida (grundläggande mljökunskap)
Ytterligare litteratur kan tillkomma, t ex rapporter och vetenskapliga översiktsartiklar.