Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KVANTMEKANIK, FORTSÄTTNINGSKURS 2FMFN10
Quantum Mechanics, Advanced Course 2

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4, F4tf. Kursansvarig: Ingemar Ragnarsson, ingemar.ragnarsson@matfys.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FMFN01 Kvantmekanik, fortsättningskurs. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftligt tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av både redogörande och beräkningskaraktär. Betyg bestäms av tentamen.

Syfte
Kursen syftar till att ge en förmåga att utföra beräkningar och härledningar i en modern kvantmekanisk formalism, speciellt i vektorrum med kontinuerliga egenvärdesspektra. Studenten ska också få en förbättrad förmåga att tillgodogöra sig forskningsartiklar i modern fysik och kunna tillämpa formalismen i sitt eget arbete i fysiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna härleda kvantmekaniska samband och lösa fysikaliska problem med utnyttjande av modern kvantmekanisk formalism.

Innehåll

Litteratur
Sakurai, J.J., Modern Quantum Mechanics,Addison-Wesley Publ. Company, 1994, ISBN: 0-201-53929-2