Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
RELATIVITETSTEORIFMF061
Theory of Relativity

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E2, F2, F4tf, Pi2. Kursansvarig: Professor Ingemar Ragnarsson, Ingemar.Ragnarsson@matfys.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik och mekanik. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av både redogörande och beräkningskaraktär. Betyg bestäms av tentamen. Övrigt: I kursen varvas föreläsningar och räkneövningar. Dessutom diskuteras några speciella frågeställningar i samband med seminarieövningar. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/relativitetsteori.html.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en introduktion till relativitetsteorin och dess begreppsvärld. Grundläggande begrepp som tid och rum behandlas och vi anlägger ett geometriskt synsätt på den fyrdimensionella rum-tiden. Lorentztransformationen används för att ge invarianter en central roll. Kinematik och dynamik för partiklar tillämpas inom atom-, kärn- och partikelfysik och dessutom behandlas några elektromagnetiska fenomen.
Kursen skall ge möjlighet till reflektion över relativitetsteorins fascinerande fenomenvärld. Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll. Kursen strävar efter att studenten skall känna stimulans och inspiration, bl. a. genom att kursen knyter an både till grundläggande filosofiska frågeställningar och fysikaliskt/tekniska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Begreppen tid och rum. Mätning av tidsintervall och längder. Lorentztransformationen. Invarianter. Konserveringslagar som konsekvens av invarianter. Tillämpningar inom bl.a. atom-, kärn- och partikelfysik. Kort heuristisk diskussion av den allmänna relativitetsteorin.

Litteratur
Kompendium.