Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MEKANIK, GRUNDKURSFMEA10
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME090. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Univ. lektor Aylin Ahadi, aylin.ahadi@mek.lth.se, Mekanik. Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA05 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig projektrapport. Projektet utförs i grupper om två där gruppen arbetar självständigt med möjlighet till support i samband med schemalagda datorövningar. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Statik: Kraft- och momentsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga system, friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fackverk och ramar, masscentrum och friktion.

Dynamik: Kinematik och kinetik för partiklar i rät och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Kinematik och kinetik för stela kroppar i planet. Arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment samt stöt.

Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i två och tre dimensioner, samt stela kroppar i plan rörelse. Små svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Partikelrörelse och stelkroppssvängning. Studie av fysikaliska företeelser så som självsvängning och svävning. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens och dämpningsfaktor

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003.
Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003.
Computer Exercises in Mechanics for Industrial Engineers. Division of Mechanics, Lund University, latest edition.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Mekanik, grundkurs.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Statik: Kraft- och momentsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga system, friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fackverk och ramar, masscentrum och friktion. Dynamik: Kinematik och kinetik för partiklar i rät och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Kinematik och kinetik för stela kroppar i planet. Arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment samt stöt. Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i två och tre dimensioner, samt stela kroppar i plan rörelse.

Kod: 0208. Benämning: Mekanik, projekt.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport. Delmomentet omfattar: Små svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Partikelrörelse och stelkroppssvängning. Studie av fysikaliska företeelser så som självsvängning och svävning. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens och dämpningsfaktor.