Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ENDIMENSIONELL ANALYSFMAA01
Calculus in One Variable

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA410, FMA415, FMA645 och FMAA05. Obligatorisk för: B1, BME1, C1, D1, K1, M1, MD1, N1. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov på vardera delkursen, omfattande teori och problem. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av ett viktat medelvärde (vikter 1,1 resp 2) av resultaten på de tre delkurserna, dock högst 5. Färdighetsprov (se Delkurs A1 nedan). Muntliga och skriftliga redovisningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen Endimensionell analys undervisas och examineras i två olika varianter, spår A resp B, beroende på program. Målen är desamma. Denna kurskod avser spår A. Den som en gång blivit registrerad på denna kurs får inte senare registreras på spår B. I god tid före skriftliga omprov kommer det att ges tillfälle att göra resterande färdighetsprov eller redovisningar. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den endimensionella analysen. Särskild fokus läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

inom ramen för kursens innehåll med säkerhet kunna hantera elementära funktioner av en variabel inklusive gränsvärden, derivator och integraler av dessa.

kunna ställa upp och lösa några för tillämpningar viktiga typer av linjära och separabla differentialekvationer.

vara välbekant med matematikens logiska struktur så som den framgår till exempel inom den plana geometrin.

översiktligt kunna redogöra för och illustrera betydelsen av sådana matematiska begrepp inom endimensionell analys som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i tillämpningarna.

kunna redogöra för innehållet i definitioner, satser och bevis.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna demonstrera god algebraisk räkneförmåga och utan besvär kunna räkna med komplexa tal.

i samband med problemlösning kunna visa förmåga att självständigt välja och använda matematiska begrepp och metoder inom endimensionell analys, samt att ställa upp och analysera enklare matematiska modeller.

i samband med problemlösning kunna visa förmåga att integrera kunskaper från de olika delarna i kursen.

kunna visa förmåga att redogöra för ett matematiskt resonemang på ett strukturerat och logiskt sammanhängande sätt.

Innehåll
Del 1. Talbegreppet. Räkning med bråk. Olikheter. Kvadratrötter. Andragradskurvor, andragradsekvationen. Plan geometri. Analytisk geometri. Cirkeln, ellipsen, hyperbeln. Aritmetisk och geometrisk summa. Binomialsatsen. Absolutbelopp. Trigonometri. Potenser och logaritmer. Funktionsbegreppet. De elementära funktionernas egenskaper: kurvor, formler. Talföljder.

Del 2. Gränsvärden med tillämpningar: asymptoter, talet e, serier. Kontinuerliga funktioner. Derivator: definition och egenskaper, tillämpningar. Derivation av de elementära funktionerna. Egenskaper hos deriverbara funktioner: medelvärdessatsen med tillämpningar. Kurvritning. Lokala extremvärden. Optimering. Enkla matematiska modeller. Komplexa tal och polynom. Taylors och Maclaurins formler. Utveckling av de elementära funktionerna. Resttermens betydelse. Tillämpningar av Maclaurinutvecklingar. Problemlösning inom ovanstående områden.

Del 3. Begreppet primitiv funktion. Enkla integrationsmetoder: partiell integration och variabelsubstitution. Partialbråksuppdelning. Definition av integral. Riemannsummor. Geometriska och andra tillämpningar av integraler. Generaliserade integraler. Differentialekvationer av första ordningen: linjära och med separabla variabler. Linjära differentialekvationer. Lösning av homogena ekvationer. Lösning av vissa inhomogena ekvationer. Tillämpningar. Problemlösning inom ovanstående områden.

Litteratur
Diehl, S: Inledande matematik för högskolestudier. Studentlitteratur 2010, ISBN 9789144067612 (Kapitel P,T, A)
Månsson, J. och Nordbeck, P.: Endimensionell analys, Studentlitteratur 2011, ISBN 9789144056104.
samt
Matematikcentrum: Övningar i Inledande matematik för högskolestudier. Studentlitteratur 2010 ISBN: 9789144067865
Matematikcentrum: Övningar i endimensionell analys, Studentlitteratur 2011, ISBN 9789144075020.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Delkurs A1.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Färdighetsprov (test på elementär räknefärdighet) skall vara godkända före tentamen. En redovisningsuppgift (muntlig och skriftlig) skall vara godkänd före tentamen. Delmomentet omfattar: Del 1 enligt beskrivningen i kursplanen.

Kod: 0208. Benämning: Delkurs A2.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. En redovisningsuppgift (muntlig och skriftlig) skall vara godkänd före tentamen. Delmomentet omfattar: Del 2 enligt beskrivningen i kursplanen.

Kod: 0308. Benämning: Delkurs A3.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Delmomentet omfattar: Hela kursen men med tonvikt på del 3 enligt beskrivningen i kursplanen.