Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MATEMATIK, LINJÄR ALGEBRAFMA656
Mathematics, Linear Algebra

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA420 och FMA421. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/grundkurser/hbg.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den linjära algebran. Särskild fokus läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande ingenjören en god grund för vidare studier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Linjära ekvationssystem. Vektorer, baser och koordinatsystem. Ekvationer för linjer och plan i rymden. Skalärprodukt med tillämpningar. Vektorprodukt med tillämpningar. Matriser. Linjära avbildningar. Determinanter.

Litteratur
Sparr, G: Linjär algebra. Studentlitteratur 1997. ISBN: 9789144197524.