Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
OLINJÄRA DYNAMISKA SYSTEM, PROJEKTDELFMA145
Non-linear Dynamical Systems, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA141. Valfri för: D4, F4, Pi4. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA140 Olinjära dynamiska system. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen FMA140 Olinjära dynamiska system med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA140.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA140.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA140.

Innehåll
Se FMA140.

Litteratur
Se FMA140.