Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MATRISTEORI, PROJEKTDELFMA125
Matrix Theory, Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA121. Valfri för: D4, E4, E4bg, E4ra, F4, Pi3. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA120 Matristeori. Prestationsbedömning: Godkänt på projektrapport och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp om två. Opponering på annans rapport. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen FMA120 Matristeori med ett projekt.

Syfte
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA120.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA120.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Se FMA120.

Innehåll
Se FMA120.

Litteratur
Se FMA120.