Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MATEMATISK KOMMUNIKATIONFMA085
Mathematical Communication

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Förutsatta förkunskaper: Kunskaper från parallellt undervisade kurser i analys och linjär algebra. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid projektredovisningarna. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Avsikten med kursen är att öka studentens medvetenhet om och förståelsen av matematiska resonemang. Kursen ger en introduktion till matematisk teoribyggnad varvid behovet av en stringent teori påvisas genom enkla exempel. Vidare ska studenten öva förmågan att söka information och att framlägga och presentera matematiska resonemang, även på populärvetenskaplig form, samt få en inblick i aktuell och modern matematisk forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

vara bekant med och kunna använda grundläggande begrepp inom matematisk teoribyggnad.

kunna översiktligt beskriva de matematiska vetenskaperna (geometri, algebra, analys och sannolikhetsteori) och ge exempel på forskning i såväl klassisk som modern matematik.

vara bekant med hur man publicerar ett matematiskt arbete, samt känna till några viktiga matematiska tidskrifter.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda sig av logiska resonemang för att analysera och lösa matematiska problem som kräver uppdelning i flera delproblem.

kunna söka efter artiklar och tidskrifter i databaser och bibliotek innehållande matematisk litteratur, och kunna hantera källhänvisningar och referenser enligt rådande standarder.

i både tal och skrift, med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande kunna redogöra för egna och andras lösningar till ett matematiskt problem, samt kunna presentera en matematisk frågeställning på ett populärvetenskapligt sätt, muntligt såväl som skriftligt.

skriftligt såväl som muntligt kunna kommentera och kritisera en matematisk text eller ett matematiskt resonemang vad gäller såväl innehållets giltighet som framställningens form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla ett förhållningssätt till sin omgivning, enligt vilket matematiken utgör ett naturligt och precist instrument för kommunikation och resonemang.

Innehåll
Matematisk teoribyggnad. Presentation av de matematiska vetenskaperna. En inblick i modern matematik.

Litteratur
Courant-Robbins: What is mathematics? 2nd ed. Oxford University Press 1996. ISBN 0-19-510519-2.
Stewart: From here to infinity. 3rd revised ed. Oxford University Press 1996. ISBN 0-19-283202-6.
Gowers, T: Mathematics: A very short introduction. Oxford University Press 2002. ISBN 0-19-2853615.
Stenciler med populärvetenskaplig presentation av modern matematik.