Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MATEMATISK MODELLERINGFMA045
Mathematical Modelling

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Anders.Holst@math.lth.se, Matematik. Förutsatta förkunskaper: FMA420/FMA421 Linjär algebra. Den första delkursen i Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Muntliga och skriftliga redovisningar av projektarbeten enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid projektredovisningarna. Hemtentamen i Matlabprogrammering. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Avsikten med kursen är att väcka medvetenhet om matematisk modelleringsproblematik, dvs vad det innebär att skapa kvantitativa modeller som kan ge förståelse för fenomen i verkligheten. Syftet är vidare att studenten skall lära sig behärska några allmänna verktyg och strukturer som kan användas vid modellering, och bibringas ingenjörsmässiga tankesätt. Kursen skall också ge bekantskap med Matlab och dess användning vid simulering och beräkning. Vidare skall kursen utveckla studentens förmåga i både muntlig och skriftlig presentation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- tydligt kunna förklara och använda grundbegrepp inom matematisk modellering, speciellt kunna förklara vad en matematisk modell är.

- kunna beskriva och översiktligt förklara den matematiska modelleringsprocessen inklusive problemidentifiering, formulering, analys, beräkning, simulering och återkoppling.

- kunna använda grundläggande begrepp inom matlabprogrammering såsom tal, vektorer, matriser, iteration, scriptspråk, funktioner, samt med säkerhet kunna utföra enkla beräkningar på dator.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt eller i grupp kunna tillämpa den matematiska modelleringsprocessen på enkla och realistiska, men kanske vagt formulerade problem, varav något med miljöanknytning. Mer specifikt ska studenten visa god förmåga att:

självständigt, med hjälp av lämplig dokumentation, kunna skriva matlabprogram för att lösa matematiska uppgifter inom kursens ram.

i både tal och skrift, med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande kunna redogöra för lösningen till modelleringsproblem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Modellering: Kopplingar modell-verklighet. Validering av modell. Några olika modelleringsverktyg.

Grundläggande matlabprogrammering: Tal, vektorer, matriser, iteration, arbetsytan, scriptspråk, funktioner. Visualisering.

Litteratur
Åström & Sparr: Matematisk modellering. Matematikcentrum 2005.
Per Jönsson: MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap. Studentlitteratur 2010. ISBN 9789144069265

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Matematisk modellering.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntliga och skriftliga redovisningar av projektarbeten enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid projektredovisningarna. Delmomentet omfattar: Kopplingar modell-verklighet. Validering av modell. Några olika modelleringsverktyg.

Kod: 0207. Benämning: Grundläggande Matlabprogrammering.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Hemtentamen på dator. Delmomentet omfattar: Tal, vektorer, matriser, iteration, arbetsytan, scriptspråk, funktioner. Visualisering.