Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PULVERTEKNOLOGIFKMN05
Powder Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: M4pr, N5m. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Materialteknik. Förutsatta förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen, obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges vartannat år, nästa gång våren 2011. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att fördjupa teknologernas kunskaper om pulvermaterial och pulvermetallurgiska grunder och visa hur de kan tillämpas för att få pulverprodukter med önskvärda egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Metalliska och keramiska pulver. Karakterisering av pulvermaterial. Pulverframställningsmetoder. Kompaktering av pulver. Isostatisk pressning. Sintring av pressat pulver. Diffusion och ytfenomen i sintring. Smältfassintring. Sintring av pulverstål och hårdmetaller. Pulvermaterial och deras användning.

Litteratur
Randall M. German, Powder Metallurgy and Particulate Materials Processing, Metal Powder Industries Federation (2005). ISBN 0-9762057-1-8.