Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKT - MATERIALTEKNIKFKM065
Project - Materials Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Förkunskapskrav: FKM015 Konstruktionsmaterial samt minst en fördjupningskurs inom ämnesområdet. Prestationsbedömning: Skriven rapport. Hemsida: http://www.material.lth.se/.

Syfte
Kursen syftar till fördjupade studier inom något område av materialtekniken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper. Kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.