Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KONSTRUKTIONSMATERIAL, ALLMÄN KURSFKM015
Materials Engineering, Basic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: M2, MD2. Alternativobligatorisk för: I3. Valfri för: F4. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska laborationer. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att introducera teknologerna till materialvetenskapliga grunder och visa hur de kan tillämpas för att uppnå önskvärda egenskaper hos olika material som metalliska legeringar, keramer, polymerer och kompositer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas:

Materialvetenskapens grunder. Atombindningar, kristallstruktur och defekter. Diffusion, plastisk deformation,viskoelasticitet, utmattning, kryp, brott, fasdiagram och fasomvandlingar, korrosion, och materialprovning. Samband mellan mikrostruktur och egenskaper. Metalliska material som stål, aluminium, koppar, nickel och titanlegeringar, keramer, polymera material, kompositer och deras karakteristiska egenskaper, mekaniska och värmebehandlingar och tillämpningar. Material och miljö, återvinning. Materialval.

Litteratur
William D. Callister, Jr & David G. Rethwisch:
Fundamentals of Materials Science and Engineering – An Integrated Approach, Third Edition, International Student Version, John Wiley (2008). ISBN 978-0470-23463-1.