Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
REAKTORFYSIKFKFN10
Nuclear Reactor Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4aft, F4. Kursansvarig: Docent Jan Pallon, jan.pallon@pixe.lth.se och Docent Kevin Fissum, Kevin.Fissum@nuclear.lu.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, FKFN01 Tillämpad subatomär fysik. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials. Slutbetyget sammanvägs av betyget på laborationsdel, projektdel och uppsats. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Syfte
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i reaktorfysik. Kursen ska ge kunskap om moderna reaktorers uppbyggnad och funktion, neutronfysik för reaktorer, härddesign och bränsleoptimering. Kursen ska belysa strålskydds-övervakning och instrumentering för neutronmonitering, partikulära och gasformiga utsläpp och ge en introduktion till säkerhetsanalys för stora anläggningar. Syftet är att belysa och lyfta fram relevanta frågeställningar inom (industriell) reaktorteknologi och bränslehantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen fokuserar på följande moment inom reaktorteknologi:

Litteratur
Lamarsh, J.R. and Baratta, A.J. Introduction to Nuclear Engineering. Prentice-Hall 2001, ISBN 0-201-82498-1.
Lundberg, S. Praktisk reaktorfysik, 1986 (institutionen). Aktuella artiklar och texter utdelade i samband med föreläsningar.
Laborationshandledningar (institutionen)