Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
EXPERIMENTELLA VERKTYG I SUBATOMÄR FYSIKFKFN05
Experimental Tools for Subatomic Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FKF032 och FKF065. Valfri för: E4, E4mt, F4aft, F4, F4mt. Kursansvarig: Professor Per Kristiansson, per.kristiansson@nuclear.lu.se och docent Anders Oskarsson, Anders.Oskarsson@hep.lu.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt och hemuppgifter, godkänd uppsats/rapport samt aktivt deltagande i tutorials (gruppövningar), studiebesök och seminarier. Alternativt kan en tentamen anordnas för de som ej deltager i tutorials. Slutbetyget sammanvägs av betyget på laborationsdel, projektdel och uppsats. Övrigt: Kursen samläses med kursen Experimentella verktyg vid N-fakultetens mastersprogram i fysik. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, tutorials, laborationer, projekt och studiebesök. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Syfte
Studenten skall lära sig förstå och använda viktiga verktyg och tekniker som används i experimentell naturvetenskap i allmänhet och fysikexperiment i synnerhet samt orienteras om framtidsplaner för fysikforskningens infrastruktur.

Kursen behandlar flera olika delområden och fokus för den enskilde studenten läggs på de delområden som inte studerats på tidigare kurser. Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om fysikalisk och kärnfysikalisk mätteknik och att ge en överblick över de metoder och möjligheter som erbjuds experimentalisten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Funktionen hos acceleratorer och strålkällor studeras dels vid studiebesök på forskningsavdelningar som förevisar och förklarar den infrastruktur som används för att skapa kontrollerade reaktioner dels genom teoretiska föreläsningar.

Stor vikt läggs vid de laborativa momenten i kursen som utförs med forskningsutrustning vid institutionen. För väl genomförda experiment krävs statistisk analys, databehandling och simulering, vilket genomgås i projektform.

Huvudmomenten i kursen är:

Kursen är en gemensam kurs för naturvetenskaplig och teknisk fakultet. Då förkunskaperna är något olika kommer tonvikten på de olika delmomenten att vara olika på de två fakulteterna. Delmomenten strålnings växelverkan och detektorer är avsett för tekniska fakulteten medan momentet analog och digital teknik är avsett för naturvetenskapliga fakultetens studenter.

Litteratur
Ekström P.: Kompendium i Statistics and Treatment of Experimental data
Leo, W.R.: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer-Verlag 1994 ISBN0387572805
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X (kap 15 och 20)
Instititutionen: Kompendium i acceleratorfysik
Material utdelat i samband med studiebesök och projekt.
Laborationshandledningar.