Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MODERN SUBATOMÄR FYSIKFKF070
Modern Subatomic Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4aft, F4. Kursansvarig: Docent Joakim Cederkäll, Kärnfysik, joakim.cederkall@nuclear.lu.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FKF021 Kärnfysik, fördjupningskurs. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter, projektrapport och seminariepresentation. Betyget utgör ett viktat omdöme från dessa tre moment. Övrigt: Kursen samläses med motsvarande kurs vid Naturvetenskaplig fakultet, där kursen är en kurserna i den subatomära mastersinriktningen. Läsperiodsindelningen vid fakulteterna är något olika, vilket normalt innebär att kursstarten sker en bit in i vårens sista läsperiod. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Syfte
Kursens syfte är att ge en introduktion till den subatomära grundforskningen och presentera dagsaktuella forskningsproblem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Modern subatomär fysik är ett mycket brett och aktivt forskningsområde som omfattar allt mellan fotoninducerade reaktioner till frågan om kvark-gluonplasmats påvisbarhet. För att illustrera de modeller och kärnreaktioner som används i dagens subatomära forskning följer vi under kursens gång några aktuella projekt (med anknytning till Lund) från planeringsstadiet, via experiment och dataanalys till den slutliga uttolkningen och jämförelser med teorin.

Litteratur
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. (som introduktion) John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X
Aktuella artiklar och texter utdelade i samband med föreläsningar och projekt.