Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STRUKTUROPTIMERINGFHLN01
Structural Optimization

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4, F4bem, M4bem, M4fo, M4pu, MD4, Pi4. Kursansvarig: Docent Mathias Wallin, Mathias.Wallin@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förutsatta förkunskaper: FHL064, FHLF01 Finita elementmetoden eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Examination sker genom projektuppgift samt dugga. För slutbetyg krävs godkänt i båda momenten. Projektet bedöms med underkänt eller godkänt med 15-30 poäng. Duggan bedöms med underkänt eller godkänt med 15-30 poäng. Betyg på kursen ges med underkänt, 3, 4 eller 5. Vid slutbetyg räknas delmomentens poäng ihop och delas med 10 och bedöms därefter enligt en skala där mindre än 3,0 ger betyg underkänt. 3,0 - 3,9 ger betyg 3. 4,0 - 4,9 ger betyg 4. 5,0 och uppåt ger betyg 5. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Syfte
Inom strukturoptimering studeras problemet att finna den i en specifik mening optimala designen hos en mekanisk struktur; det kan röra sig om att minimera vikten eller maximera styvheten. Kursen avser att ge kunskap och förståelse om matematiska optimeringsmetoder för att erhålla maximalt effektiva lastbärande mekaniska strukturer, och färdighet i att använda eller implementera motsvarande datorbaserade beräkningsverktyg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen kommer specifikt följande moment att behandlas

Litteratur
An introduction to structural optimization,
Christensen, P and Klarbring, A
Springer-Verlag, 2008
ISBN: 978-1-4020-8665-6
CALFEM - A finite element toolbox to MATLAB. Studentlitteratur.

Poängsatta delmoment

Kod: 0112. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektet bedöms med underkänt eller godkänt med 15-30 poäng. Projektet kan endast göras under kursens gång och vid ev underkänt ges studenten möjlighet till komplettering.

Kod: 0212. Benämning: Dugga.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig dugga som bedöms med underkänt eller godkänt med 15-30 poäng. Vid eventuellt underkänt ges studenten möjlighet att skriva en omdugga ca 2 veckor efter ordinarie duggatillfället.