Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ELEKTRONTRANSPORT I NANOSTRUKTURERFFFN10
Electron Transport in Nanostructures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FFF165. Valfri för: F4, F4hn, F4nf, MNAV1, N5hn, N4nf. Kursansvarig: Professor Hongqi Xu, Hongqi.Xu@ftf.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FFF021 Halvledarfysik, FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.ftf.lth.se/education.

Syfte
Syftet med den här kursen är att ge en fördjupad förståelse för elektrontransport och då i synnerhet i nanostrukturer. Detaljerad kunskap inom detta område är en nödvändig grund inte bara för nanofysikforskning utan även för utveckling av elektroniska komponenter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Resistans ur ett atomistiskt perspektiv; Själv-konsistenta fält; Bandstruktur och subband; Kapacitans; Nivåbreddning; Koherent transport; Icke-koherent transport; Elektrontransport: konsekvenser för dagens och framtidens elektroniska komponenter.

Litteratur
Davies, J H: The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction. Cambridge University Press 1997. ISBN: 052148491X
Vetenskapliga artiklar.
Utdelat material.