Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FASTA TILLSTÅNDETS FYSIKFFFF05
Solid State Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FFF100 och FFFF01. Obligatorisk för: F3. Kursansvarig: Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer samt godkänd datoruppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://wwwgu.ftf.lth.se/courses/ffff05.html.

Syfte
Kursen utnyttjar begrepp från kurser i elektromagnetisk fältteori, kvantmekanik och atomfysik. Med utgångspunkt i tidigare kurser diskuteras hur fasta materials elektronstruktur uppstår. Tonvikt läggs på bandstrukturen och de elektriska egenskaperna hos halvledare, vilket leder fram till pn-övergången. Transistorn behandlas kortfattat. Kursen diskuterar också optiska och magnetiska egenskaper hos fasta material. Begreppen i kursen är viktiga bland annat inom de snabbt växande områdena nanovetenskap och nanoteknik vilket illustreras under kursens gång.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kristallina material. Klassisk vs. kvantmekanisk beskrivning av elektroner i metaller. Elektronstruktur: fri-elektronmodellen och bandstruktur. Elektriska egenskaper hos metaller, halvledare och isolatorer. Optoelektroniska och elektroniska komponenter: pn-övergången, lysdioder och introduktion till fälteffekt-transistorer. Något om fasta materials optiska och magnetiska egenskaper.

Litteratur
Meddelas senare.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Fasta tillståndets fysik.
Antal Högskolepoäng: 6,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0210. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig alternativt muntlig presentation av laborationens innehåll och resultat. Delmomentet omfattar: Laborationer.