Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FASTA TILLSTÅNDETS TEORIFFF051
Solid State Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4, F4nf, F4tf, MNAV1, N4nf. Kursansvarig: Andreas Wacker, Andreas.Wacker@fysik.lu.se, Fysiska institutionen. Förutsatta förkunskaper: FFFF05 Fasta tillståndets fysik eller FFFF01 Elektroniska material, FMFN01 Kvantmekanik, fortsättningskurs eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i elektromagnetism samt statistisk fysik. Prestationsbedömning: Muntlig eller skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.teorfys.lu.se/FYS234/.

Syfte
Kursen ska ge en djupare förståelse för centrala begrepp inom fasta tillståndets fysik. Studenten ska lära sig hur dessa begrepp kan tillämpas på moderna fysikaliska fenomen. Särskilt behandlas ämnen som är relevanta inom pågående forskning inom fasta tillståndets fysik och nanovetenskap i Lund.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Bandstruktur hos kristaller och halvledare. Elektrontransport och spridningsprocesser. Magnetism. Formalismen för täthetsmatriser och den optiska Blochekvationen för halvledarlasern. Coulombväxelverkan, dielektriska egenskaper och excitoner. Supraledning.

Litteratur
H. Ibach and H. Lüth, Solid State Physics (Springer, 2003) eller C. Kittel, Introduction to Solid State Physics (John Wiley & Sons, 1996), eller D. W. Snoke, Solid State Physics (Addison-Wesley, 2008).
Kompletterande material som täcker mer teoretiska aspekter.