Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
HALVLEDARFYSIKFFF021
Semiconductor Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: MNAV1. Valfri för: E4, E4dpd, E4f, E4hn, F4, F4f, F4hn, F4nf, MFOT1, MSOC1, N4hn, N4nf. Kursansvarig: Carina Fasth, carina.fasth@ftf.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FFFF05 Fasta tillståndets fysik, FFFF01 Elektroniska material eller ESS030 Komponentfysik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, godkända laborationer och muntlig tentamen. Hemsida: http://www.ftf.lth.se/~ftf-gu/GG_Courses/FFF021.html.

Syfte
Kursen ansluter till grundkursen i fasta tillståndets fysik/elektroniska material/komponentfysik för att ge en bredare och djupare kunskap i fasta tillståndets fysik som är av central betydelse för ämnets tillämpningar. Därefter fördjupas de grundläggande fysikaliska principerna som behövs för att förstå halvledarkomponenter och deras funktion, även inom enklare elektroniska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande fysikalisk teori för halvledare: bandstruktur, intrinsiska och extrinsiska halvledare - laddningsbärarkoncentrationer och transportfenomen.
Icke-jämvikt i halvledare: excitations- och rekombinationsmekanismer, injektion av laddningsbärare.Yttillstånd. Kontakter. Fotoledning.
Elektriska och optiska egenskaper hos strukturer som pn-övergång, bipolär transistor, metall-halvledarövergång, MOS-transistor och MESFET, etc., integrerade kretsar.

Litteratur
Sze, S.M: Semiconductor Devices, Physics and Technology, 2nd Ed. John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-33372-7. Kompletterande material och laborationshandledning.