Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AVANCERADE LASER- OCH OPTIKSYSTEMFAFN10
Advanced Optics and Lasers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MFOT1. Valfri för: E4, E4f, F4, F4f. Kursansvarig: Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se och Anne L'Huillier, Anne.LHuillier@fysik.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design samt FAFN01 Lasrar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (muntlig eller skriftlig omtentamen). Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt. Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/advancedopticslasers.htm.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper om såväl grundläggande som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur. Detta ska i sin tur leda till kunskap i att designa avancerade system för kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar inom forskning och industri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

bättre kunna bedöma och finna optiska metoder för att utveckla nya teknologiska tillämpningar, metoder och system.

Innehåll

Två laborationer: Icke-linjär optik, Ultrasnabb optik.

Litteratur
B. E. A. Saleh and M. C. Teich,
Fundamental of Photonics
Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc. 1991, ISBN 0-471-83965-5