Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LASRARFAFN01
Lasers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF073 och FAF112. Obligatorisk för: MFOT1. Valfri för: E4, E4f, E4ssr, F4, F4f, N4. Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se och Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik. Grundkunskaper i optik. Prestationsbedömning: Tre laborationer med rapporter. Skriftlig tentamen. Projekt. Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/Lasers.htm.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om de fysikaliska principerna för laserfysiken och att ge en orientering om lasertyper och lasertekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna arbeta i grupper om fyra eller två för ett gemensamt mål.

Innehåll

Laborationer: Helium-neonlasern, Diodlasern, Neodymlasern. Projekt (ray tracing).

Litteratur
Fundamental of Photonics
B. E. A. Saleh and M. C. Teich
Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc., Second edition
Kap. 3,12-15,11