Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FYSIK – ELEKTRICITETSLÄRA, GASER OCH VÄTSKORFAFA30
Physics: Electricity – Fluids

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF121. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Hans Lundberg, hans.lundberg@fysik.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FMA415 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/B1Fysik/BI/Index.htm.

Syfte
Studenten skall utveckla och fördjupa sin förståelse av grundläggande begrepp och samband inom strömningslära, termodynamik och ellära, vilka behövs för en yrkesroll som brandingenjör och som grund för fortsatta kurser inom programmet. Många av dessa begrepp har också en viktig allmän betydelse för vår omvärldsuppfattning och utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen skall öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig redovisning av experimentella data och fysikaliska modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition och fördjupning av grundläggande fysik.
Experimentell metodik: Hantering, analys och presentation av mätdata.
Elektricitet och magnetism: Elektrostatik, elektriska och magnetiska fält. Potential, elektromagnetisk induktion, lik- och växelströmskretsar, trefas växelström. Elektriska mätinstrument.
Gaser och vätskors fysik: Tryck, strömning, ideala och reala gaser, fasövergångar och kinetisk gasteori. Termodynamikens huvudsatser, värme- och köldmaskiner. Temperaturstrålning. Värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning.

Litteratur
Borgström, B, Jönsson, G. och Kullberg, R. Elektricitetslära med tillämpningar. Studentlitteratur 2000.
Jönsson, G: Fysik i vätskor och gaser, Teach Support 2010. ISBN: 9789197249942
Laborationsinstruktioner för BI, Fysiska institutionen.
Reistad N. Börja med MatLab.