Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TILLÄMPAD VÅGRÖRELSELÄRAFAF260
Applied Optics and Waves

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: M1. Kursansvarig: Johan Mauritsson, johan.mauritsson@fysik.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i matematik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänd laborationskurs. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/mandatory_courses/faf260.

Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i tillämpad vågrörelselära och optik. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Stor vikt läggs vid begreppsförståelse samt vid hur kursens olika delar relaterar till varandra och till aktuell teknikutveckling. Kursens laborativa del används för att visualisera viktiga fysikaliska begrepp.

Kursen behandlar följande områden: Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Ljudtryck och ljudintensitetsnivå. Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor, ultraljudsundersökningar. Elektromagnetiska vågor och Huygens princip. Avbildning med linser och speglar, optiska instrument. Interferens, böjning och upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningsoptik.

Litteratur
Jönsson, G. och Nilsson, E.: Våglära och optik. Teach Support 2008. ISBN: 9197249989963.
Laborationshandledning för M.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Tillämpad vågrörelselära (teori).
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov som avgör det graderade slutbetyget på kursen. Delmomentet omfattar: Kursen behandlar följande områden: Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Ljudtryck och ljudintensitetsnivå. Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor, ultraljudsundersökningar. Elektromagnetiska vågor och Huygens princip. Avbildning med linser och speglar, optiska instrument. Interferens, böjning och upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningsoptik.

Kod: 0210. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriskt, aktivt deltagande vid laborationer samt godkända laborationsrapporter och redovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer: Svängningar, Geometrisk optik och Ljusets böjning och interferens.