Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FYSIKFAF220
Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Elisabeth Nilsson, elisabeth.nilsson@ftf.lth.se, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänd laborationskurs. Resultatet på det skriftliga provet avgör det graderade slutbetyget på kursen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/Pi.

Syfte
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i termodynamik och atomfysik med inriktning mot tillämpningar. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Stor vikt läggs vid begreppsförståelse samt vid hur kursens olika delar relaterar till varandra och till aktuell teknikutveckling. Kursens laborativa del används för att visualisera viktiga fysikaliska begrepp.

Kursen behandlar följande områden: Temperatur och värme. Fasövergångar. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Friktion och viskositet. Fluidmekanik. Bernoullis ekvation. Tillståndsändringar och kretsprocesser. Entropi. Termodynamikens huvudsatser. Värmetransport. Relativistisk mekanik. Elektronens och fotonens egenskaper. Fotoelektrisk effekt. Modeller av atomen. Kvantmekanisk introduktion. Lasrar.

Litteratur
Jönsson, G: Fysik i vätskor och gaser. Teach Support 2010. ISBN: 978-91-972499-9-7
Jönsson, G och Nilsson, E: Tillämpad atomfysik. Teach Support 2009. ISBN 9197249947

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Fysik.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov som avgör det graderade slutbetyget på kursen. Delmomentet omfattar: Temperatur och värme. Fasövergångar. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Friktion och viskositet. Fluidmekanik. Bernoullis ekvation. Tillståndsändringar och kretsprocesser. Entropi. Termodynamikens huvudsatser. Relativistisk mekanik. Elektronens laddning och vågegenskap. Atomernas storlek och massa. Temperaturstrålare och fotoelektrisk effekt. Modeller av atomen. Kvantmekanisk introduktion: materievågor. Uppbyggnaden av det periodiska systemet. Stimulerad emission och laserverkan. Generering och absorption av röntgenstrålning. Radioaktivitet.

Kod: 0211. Benämning: Laborationer och rapporter.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriskt, aktivt deltagande vid laborationer samt godkända laborationsrapporter och redovisningar. Delmomentet omfattar: Laborationer: Experimentell metodik, kretsprocesser, strömning, vätespektrum och moderna ljuskällor, fotoelektrisk effekt och joniserande strålning.