Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FOTONIK OCH OPTISK KOMMUNIKATIONFAF095
Photonics and Optical Communication

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MFOT1. Valfri för: E4, E4f, E4hn, F4, F4f, F4hn, MNAV1. Kursansvarig: Dmitry Khoptyar, dmitry.khoptyar@fysik.lth.se och Stefan Andersson-Engels, stefan.andersson-engels, Kurslaboratoriet i fysik. Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/faf095.htm.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om grundläggande principer för design av hårdvarusidan av fiberoptiska kommunikationssystem. Detta uppnås genom studier av fysikaliska principer, funktion och prestanda hos optiska fibrer och vågledare samt av hur dessa komponenter integreras till fiberoptiska kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå hur ljus utbreder sig i vågledare och optiska fibrer

förstå principer och kunna räkna på fiberoptiska komponenter

förstå principer för funktion och användning av fiberoptiska kommunikationssystem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna designa enklare optiska signalöverföringssystem och beräkna deras prestanda.

ha ökad förmåga att skriftligt presentera projekt som de genomfört.

kunna tillgodogöra sig och integrera kunskaper från engelsk litteratur inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha ökad erfarenhet att jobba i grupper av fyra eller två för ett gemensamt mål.

Innehåll
Föreläsningar:

Tre laborationer: Fiberoptik, Integrerad optik, Fiberoptiska system.

Demonstrationer: Studiebesök och aktuell forskning.

Litteratur
Fundamental of Photonics
B. E. A. Saleh and M. C. Teich
Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc.
Kap. 7.1, 8, 9, 12.1-2, 23, 24
Utdelat material (t.ex. laborationsinstruktioner)