Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLING – FRÅN IDÉ TILL MARKNADEXTP05
Entrepreneurship and Venture Development – from Idea to Market

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: MD5. Kursansvarig: Universitetslektor Ragnar Ahlström Söderling, Ragnar.Ahlstrom_Soderling@fek.lu.se, Företagsekonomiska institutionen. Prestationsbedömning: Godkänt resultat värderas på en skala från 3 – 5, där 3 motsvarar betyget godkänt. Gradering av betyget baseras på studentens närvaro, grad av medverkan, hur studenten genomför kursens olika övningar, utvecklingen av den metodiska kompetensen, studentens slutresultat, slutpresentation och rapport. Övrigt: Undervisningsform: Kursen baseras på föreläsningar och eget projektarbete under återkommande handledning. Kursen avslutas med en muntlig redovisning, analys och kritik i grupp. Projektet redovisas dessutom skriftligt. Hemsida: http://www.fek.lu.se.

Syfte
Att planera och genomföra en produktlansering genom att tillämpa de teorier och färdigheter som tillägnas under kursens gång.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera och kvalificera en produktidés möjligheter att framgångsrikt introduceras på en kommersiell marknad genom tillämpning av vedertagna teorier samt att därefter genomföra den process som leder fram till en framgångsrik produktlansering. Resultatet presenteras i form av ett produktlanseringsunderlag och en skriven rapport.

Innehåll
Kursen inleds med en analys av den process som skett under kursen projekt i teknisk design. De i denna kurs framtagna produkterna används sedan som grund för utveckling av en företagsetablering. Teoretiska och metodiska aspekter kommer att användas och åtföljas av praktiska övningar där affärsutvecklingsmetoder och entreprenöriella processer används i syfte att utveckla den initiala affärsidén till en produktlansering.

Litteratur
Landström, H. & Löwegren, M. (2009) Entreprenörskap och företagsetablering - från idé till verklighet. Lund: Studentlitteratur.
Klofsten, Magnus (2009) Affärsplattformen. Stockholm: SNS förlag.