Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STRATEGISK LEDNINGEXTP01
Strategic Management

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TTM010. Obligatorisk för: TEMA4. Kursansvarig: Univ.lektor Niklas Hallberg, niklas.hallberg@fek.lu.se, Företagsekonomiska institutionen. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i ekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt genomförande av förelagda arbetsuppgifter under kursens gång. Övrigt: För kursdeltagnde krävs antagningtill TM-avslutningen. Hemsida: http://www.lu.se.

Syfte
De studerande skall förvärva en arbetsmetodik som gör att de kan karaktäriseras som "åtgärdsorienterade analytiker". Kursen skall ge både teori- och teknikorienterad kunskap inom områden strategi och styrsystem, särskilt ekonomistyrning, samt ge förståelse för sambanden mellan företagets strategier, styrsystem och organisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda teoretiska begrepp, modeller och verktyg och relaktera dessa till probelm i såväl parktikfall som i konmkreta företag och därefter anvädnas för analys och förslag till lösningar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha tillägnat sig färdigheter att genom skriftlig och muntlig föredragning kunna argumentera för sina ståndpunkter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

äga förmåga att tillämpa grundläggande teoretiska begrepp och modeller inom strategisk ledning och ekonomisk analys i syfte att åstadkomma avancerad problemidentifikation och problemlösning

Innehåll
Efter en introduktion som betonar ett integrerat perspektiv på strategi, organisation och styrsystem omfattar kursen följande områden

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, arbete med rapporter, gästföreläsningar samt företagsbesök. Kursens uppläggning och examinationsform kräver regelbunden närvaro och löpande arbete med olika uppgifter.

Litteratur
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. 2009. Economics of Strategy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 5th edition.