Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
EXPERIMENTELLA METODER OCH INSTRUMENTERING FÖR SYNKROTRONLJUSFORSKNINGEXTN90
Experimental Methods and Instrumentation for Synchrotron Radiation Research

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4aft, F4, N5. Kursansvarig: Rami Sankari, rami.sankari@maxlab.lu.se, Fysiska institutionen. Förutsatta förkunskaper: EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända inlämningsuppgifter. Deltagande i gruppövningar, demonstrationer, laborationer och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (MAXM16) och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.maxlab.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper kring synkrotronljuskällor, strålrör och experiment samt ge erfarenhet av beräkningar och modellering av olika ljuskällor och strålrör. Dessutom syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om olika experimentella metoder inom forskningen kring synkrotronljus och frielektronlasrar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart. Se www.maxlab.lu.se .