Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SPRIDNINGSMETODEREXTN85
Scattering Methods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: F4aft, F4, N4. Kursansvarig: Professor Ulf Olsson, Ulf.Olsson@fkem1.lu.se, Kemiska institutionen, grundutbildning. Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser i matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen, obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter. Slutbetyget på kursen avgörs av en sammanvägning av tentamensresultatet och obligatoriska moment. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (KEMM37) och följer inte läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.kemi.lu.se/utbildning/avancerad/kemm37.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om olika spridningsmetoder och hur dessa kan användas för att studera struktur och dynamik i kolloidala system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar: Kursen startar med grundläggande spridningsteori och en härledning av den statiska spridningen från dispersioner av sfäriska kolloidala partiklar. Därefter följer en genomgång av olika experimentella metoder. De metoder som behandlas på kursen är lågvinkelröntgenspridning, lågvinkelneutronspridning samt statisk och dynamisk ljusspridning. Kursen avslutas med en behandling av dynamiska spridningsmetoder med tonvikt på dynamisk ljusspridning.
Laborationer. I laborationer studeras diffraktion från olika spalter och gitter samt röntgen spridning och statisk och dynamisk ljusspridning från kolloidala dispersioner.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig på institutionens hemsida senast fem veckor före kursstart.