Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
EKONOMISKT OCH FINANSIELLT BESLUTSFATTANDEEXTN80
Economic and Financial Decision-making

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEKM61, NEKN22 och TEK090. Valfri för: F4, F4fm, I4, I4fir, Pi4, Pi4fm. Kursansvarig: Erik Wengström, Nationalekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: TEK120 Mikroekonomisk teori B eller TEK135 Mikroekonomisk teori eller NEKB21 Mikroekonomisk analys. Prestationsbedömning: Examinationen består av obligatoriska inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier och en skriftlig tentamen i kursens slutskede. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Andra examinationsmoment kan förekomma i begränsad omfattning. Övrigt: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN22. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att skapa en djupare förståelse för ekonomisk teori och tillämpningen av vetenskapliga analysmetoder. Målet är att ge färdigheter i att hantera empiriskt material på ett självständigt och kritiskt sätt. De mer specifika målen med kursen är att öka studentens förståelse för situationer där individer, företag och organisationer verkar i miljöer som kännetecknas av risk, osäkerhet och imperfekt information.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Studenterna ska ha kunskap och förståelse för:

· axiomatiska teorier för individuellt beslutsfattande under risk och osäkerhet,

· modeller med referensberoende nytta

· teorier om intertemporalt beslutsfattande,

· hur dessa teorier möjliggör analys av ett vitt spektrum av fundamentala problemställningar i nationalekonomi och finans,

· psykologiska faktorer och betydelse för ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenterna skall ha förmågan att tillämpa modeller för beslutsfattande på ett brett spektrum av ekonomiska och finansiella frågeställningar. Vidare skall studenterna kunna kommunicera till en lekman hur modellerna kan hjälpa oss att förstå olika ekonomiska fenomen, som efterfrågan på försäkringar och investeringsbeteende.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga att genomföra vidare studier i ämnet och att söka och utvärdera information med en hög grad av självständighet

Innehåll
Förståelsen för hur individer fattar beslut utgör en fundamental byggsten vid analysen av ekonomiska förhållanden och skeenden. Målet med kursen är att introducera studenterna till studiet av ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande. Kursen går igenom de klassiska modellerna för beslutsfattande under risk och osäkerhet samt den empiriska litteraturen kring dessa. Ett flertal beteendemässiga regulariteter har dokumenterats angående hur människor fattar beslut i ekonomiska och finansiella situationer. I relation till dessa regulariteter har det vuxit fram en omfattande teoretisk och tillämpad litteratur, vilken diskuteras under kursen.

Psykologisk forskning har pekat ut en rad heuristiker, eller tumregler, som är viktiga för beslutsfattande. Sådana heuristiker tenderar att ge upphov till förvrängningar när det gäller individers sannolikhetsuppfattningar och individers uppfattningar om sig själva och sina förmågor. Dess implikationer för beteende i ekonomiska och finansiella sammanhang kommer att analyseras i kursen samt till vilken grad sådana förvrängningar kan tänkas påverka aggregerade marknadsutfall.

Kursens sista del behandlar intertemporalt beslutsfattande och tar sin utgångspunkt i modeller baserat på exponentiell diskontering, vilka förutsätter tidskonsistent beteende. Empiriska studier pekar dock på att individer ibland beter sig på ett över tiden inkonsistent sätt, där aktiviteter med omedelbara kostnader skjuts upp och aktiviteter med omedelbara vinster överkonsumeras. Kursen kommer att gå igenom dessa empiriska studier och diskutera hur standardmodellen kan utvidgas för att ta hänsyn till denna typ av beteende.

Under kursens gång kommer den teoretiska diskussionen kring beslutsfattande att kompletteras med omfattande ekonomiska och finansiella tillämpningar med avsikt att illustrera de underliggande idéerna och öka studenternas förståelse för hur dessa kan användas vid analys av ekonomiska problem

Litteratur
Eeckhoudt, Louis, Christian Gollier and Harris Schlesinger (2005): Economic and Financial Decisions under Risk, Princeton University Press
Wilkinson, Nick (2007): Introduction to Behavioral Economics, Palgrave MacMillan
Kompletterande material