Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
OLYCKS- OCH MILJÖRISKER I ETT SAMHÄLLSEKONOMISKT PERSPEKTIVEXTN60
Accidental and Environmental Risk in an Economic Perspective

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO120. Obligatorisk för: RH4rh. Kursansvarig: Erik Wengström, erik.wengstrom@nek.lu.se, Nationalekonomiska institutionen. Förkunskapskrav: VBR180 Riskanalysmetoder, FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys. Prestationsbedömning: Undervisningen baseras på föreläsningar och övningar samt seminarier, där uppsatser presenteras och diskuteras. Dessa uppsatser görs i mindre grupper. Inslag av gästföreläsningar planeras. Kursen avslutas med en individuell salstentamen. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att förmedla ett samhällsekonomiskt perspektiv på olika olycks- och miljörisker, där identifiering, kvantifiering och speciellt värdering av dessa är avgörande för exempelvis dimensioneringen och omfattningen av säkerhetsinvesteringar i samhället. Samhällsekonomiska utvärderingsmetoder utgör då ett viktigt instrument för en avvägning mellan fördelar och nackdelar i ett helhetsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa förmåga att kunna identifiera, analysera och bedöma de samhällsekonomiska aspekterna av regleringar och förslag rörande olycks- och miljörisker i samhället

Visa insikt i riskvärderingens möjligheter och begränsningar samt dess roll i en beslutsfattarsituation

Innehåll
Vad menas med samhälle och samhällsekonomiskt betraktelsesätt? Alternativkostnad, värde, pris och andra grundläggande ekonomiska begrepp

Beteenderegler vid beslut för samhällets olika ”agenter”

Principerna för riskhanteringsåtgärder som diversifiering och försäkring

Hantering av risk och osäkerhet som ett spel eller ”lotteri”

Utnyttjandet av beslutsträd i processen för rationella beslut där risk ingår

Skillnaden mellan förväntade värden och förväntad nytta vid beslut. Den förväntade nyttoteorin

Inställningen till risk där begreppen riskaversion, risksökande och riskneutralitet är centrala. Riskens värde i sig

Riskaversionspremier och säkerhetsekvivalenter

Förutsättningar för att kunna använda förväntade värden under risk vid samhälleliga beslut

Prospektteorin. Subjektiva och objektiva risker. Privata och kollektiva risker. Icke- rationella beteenden hos individer

Asymmetrisk information som problem för en effektiv riskdelning i samhället.

Begreppen moralisk påfrestning (moral hazard) och snedurval (adverse selection) och behovet av samhällelig korrektion vid förekomst av dessa

Samhällsekonomiska utvärderingsmetoder speciellt ekonomiska och nyttobaserade där avvägningsstyrning utgör ett utmärkande drag

Samhällelig kostnads-intäktsanalys (cost-benefit analysis). Principer. Möjligheter och begränsningar vid beslut i samhället

Från nytta till pengar och från individ till samhälle

Värderingsmetoder för icke-marknadsprissatta effekter som exempelvis riskförändringar inom trafik-, miljö- och hälsoområdet

Värdet av ett statistiskt liv: innebörd, tolkning, mätsätt och utnyttjande i beslutsprocesser mm

Exempel på riskvärderingar som genomförs inom trafik, miljö- och hälsoområdena i Sverige

Internationella jämförelser av riskvärderingar. Olika faktorer som spelar roll

Litteratur
Mattsson, B. Riskhantering vid skydd mot olyckor - problemlösning och beslutsfattande. Räddningsverket 2000
Mattsson, B. Kostnads-nyttoanalys. Värdegrunder, användbarhet och användning. Räddningsverket 2004
Kompletterande artiklar och annat material